Tháng 05 năm 2017, toàn tỉnh ước đón 668.430 lượt khách thăm quan, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2016; Trong đó: khách nội địa: 598.058 lượt, tăng 46,5% so với cùng kỳ năm 2016; khách quốc tế: 70.372 lượt, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2016; khách lưu trú qua đêm: 57.003 lượt, tăng 65,8% so với cùng kỳ năm 2016;  Doanh thu ước đạt: 235 tỷ đồng, tăng  74,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Lũy kế 05 tháng đầu năm, toàn tỉnh ước đón 4.836.120 lượt, tăng  17,2% so với cùng kỳ năm 2016; Trong đó: lượng khách quốc tế ước đạt 387.437 lượt, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2016, khách nội địa ước đạt 4.448.683 lượt khách, tăng 17,2% so với cùng kỳ 2016; Khách lưu trú qua đêm ước đạt 224.829 lượt, đạt 29,9% so với cùng kỳ năm 2016; Doanh thu du lịch đạt 1.465 tỷ đồng, tăng 44,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Năm 2017 Ngành du lịch Ninh Bình phấn đấu đón 6,7 triệu lượt khách, tăng 4,36 % so với năm 2016, trong đó khách nội địa 5,97 triệu lượt, tăng 4,74 % so với năm 2016, khách quốc tế 730.000 lượt, tăng 1,39% so với năm 2016. Doanh thu du lịch 1.800 tỷ đồng, tăng 4,35% so với năm 2016.