Khai hội Lồng Tồng ATK Định Hóa Xuân Canh Dần 2010.

Trong hai ngày 22-23/2 (tức ngày 9 và 10 tháng Giêng) tại đèo De, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, trong không khí phấn khởi mừng Xuân mới, mừng Đảng, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã nô nức đi Hội Lồng Tồng ATK Định Hóa Xuân Canh Dần 2010. Đây là lễ hội quan trọng bậc nhất trong cộng đồng đồng bào Tày, Nùng ở các tỉnh miền núi phía Bắc

Khai hội Lồng Tồng ATK Định Hóa Xuân Canh Dần 2010.

Khai hội Lồng Tồng ATK Định Hóa Xuân Canh Dần 2010.

Trước khi khai
m
c
l
hi, lãnh đạo UBND
t
nh
Thái Nguyên cùng nhân dân các
dân tc trong tnh đã trang
tr
ng
t
chc l dâng hương ti Nhà
t
ưởng
ni
m
Ch
tch H Chí Minh
đỉnh đèo De.
T
năm 2005, sau khi Nhà tưởng nim Ch tch H Chí Minh ti đỉnh đèo De được hoàn
t
t,
H
i
L
ng
T
ng
ATK
Định Hóa đã tr thành
l hi xuân ln nht ti tnh Thái
Nguyên. 

Hi
di
n
ra trong hai ngày, mùng 9 và
10 tháng Giêng (âm lch),
ph
n
h
i
chính nh
m ngày mùng 10. Nhng nghi
l
ca các dân tc ít
ng
ười
vùng ATK
Định Hóa đã dn tr thành nét
v
ăn
hóa, tài s
n chung ca nhân dân các dân
t
c
Thái Nguyên. N
ếu đồng bào Tày có l Cu Mùa,
l
K Yên thì đồng bào Dao có
L
Cu Phúc

 

Nghi thc t Thiên
Địa,
c
u
th
n
Nông, th
n Núi, thn Sui và Thành
hoàng.
  là nhng nghi thc độc đáo ca L Cu Mùa
c
a đồng bào dân tc Tày để t ơn nhng v thn đã bo v mùa màng,
s
c
kh
e,
bình yên cho dân b
n. Li khn va dt, các tm phướn tế được hóa ngay
t
i
ch
để gi đến các v
thn, còn
th
y cúng ct bước xung cánh
đồng
Đèo De
để làm nghi
th
c
quan tr
ng nht ca Hi : nghi thc xung đồng.

 

Mt nông dâm cày
gi
i được giao trng trách
m
c
cày vào con trâu m
ng, to khe để vch lung cày
đầu tiên cho
mùa v
mi. Thy cúng đi trước làm
l
,
lu
ng cày theo sau như n hoa trên
đất
h
a
h
n
v
i bà
con nông dân m
t mùa v
suôn s, bi thu.

 

Sau phn l, m đầu phn hi là trò
ch
ơi
tung Còn mang
đậm sc thái âm dương hòa
h
p
trong tín ng
ưỡng phn thc. Hàng trăm người dân
đứng quanh
ph
ng Còn (cây tr) luôn tay tung
nh
ng
qu
Còn vun vút v phía
h
ng
tâm. Nh
ưng ch
mt chàng
trai may m
n tung Còn trúng hng tâm
đem
l
i hy
v
ng
m
m
s
ng
s
được ny n, đem li mùa v
m no. Phn thưởng dành cho
ng
ười
th
ng
cu
c
gà, xôi, chai rượu, đều là nhng sn phm t nn nông
nghi
p
lúa n
ước mang theo li chúc
người
th
ng cuc cùng gia đình sung
túc,
đủ đầy trong năm mi.

 

Hi thi
c
y
gi
a
các thôn n
khéo tay được din ra dưới chân
đồi
T
n
Keo
sôi động không kém trò chơi ném Còn. Bên
c
nh đó, BTC còn t chc sân
ch
ơi
cho
các cuc thi giã bánh dy, múa lân, …
Tr
ước đó, t chiu mùng 9 tháng Giêng, các xã, các cơ quan ban ngành
trong huy
n Định Hóa đã chia thành
các
đội dng tri xung quanh sân khu chính. Có
th nói, ngày
h
i
L
ng 
Tng Định Hóa
mang
đậm các sc thái
v
ăn
hóa dân t
c, gn cht tình đoàn kết ca nhân dân các dân
t
c trong tnh Thái
Nguyên.

 

 Theo
NDĐT